hobim@hobim.com

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Aydınlatma Metni


Hobim Arşivleme ve Basım Hizmetleri A.Ş. (“Hobim”) veri sorumlusu olarak kişisel verilerin gizliliği ve güvenliğine önem vermektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yükümlülükleri doğrultusunda özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlükler güvence altına alınarak, ilişkili olduğu tüm gerçek kişilere ait her türlü verinin kanuna ve buna ilişkin mevzuata uygun olarak işlenmesi, korunması ve aktarılması ile ilgili gerekli özen gösterilmektedir. 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak açık rızanız ile veya kanunun 5. ve 6. maddesinde belirtilen şartların bir veya daha fazlasının varlığının bulunması halinde aşağıdaki ilkeler gözetilerek işlenmektedir. 

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma. 

• Doğru ve gerektiğinde güncel olma. 

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme. 

• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma. 

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme. 

Kişisel veriler, Hobim’in ticari faaliyetlerini sürdürmesi, yasal düzenleme, hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, müşteriler ve tedarikçilerle olan ilişkileri yönetebilmek, kurumsal iletişim faaliyetlerini yürütebilmek, hukuk işlerinin icrası/takibini yapabilmek, müşteri talep ve şikayet yönetimini sağlayabilmek, mevzuattan kaynaklı yetkili kuruşlara bilgi verebilmek, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibini sağlamak, şirketin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, personel temini, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması, şirket güvenliğinin sağlanması, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi amaçları ile işlenmektedir. 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Hobim kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddesine uygun yukarıda belirtilen ilke ve amaçlar doğrultusunda,  iş süreçlerinin yürütülebilmesi/yönetilebilmesi amacıyla işbirliği içinde olduğumuz kurumlara, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan (Yurtdışı’nda bulunan Hosting, Insider, Google, Analytics ve benzeri bilişim altyapısı firmalarından alınan/alınacak olan hizmet/ler) ve hizmet verilen firmalara, alt yüklenicilere, yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlara, idari ve resmi makamlara aktarabilecektir.

Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi sürdürmek amacı ile muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, iş başvuru formları, web sitesi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere benzeri yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilecektir. 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

Kişisel veri sahipleri Hobim’e 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesinde göre yazılı veya Kişisel Veriler Koruma kurulunun belirleyeceği diğer yöntemlerle, aşağıdaki konularda bilgi edinmek için başvuru hakkına sahiptir. 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirmesini isteme ve bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.