hobim@hobim.com

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Aydınlatma Metni


Hobim Arşivleme ve Basım Hizmetleri A.Ş. (“Hobim”) veri sorumlusu olarak kişisel verilerin gizliliği ve güvenliğine önem vermektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yükümlülükleri doğrultusunda özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlükler güvence altına alınarak, ilişkili olduğu tüm gerçek kişilere ait her türlü verinin kanuna ve buna ilişkin mevzuata uygun olarak işlenmesi, korunması ve aktarılması ile ilgili gerekli özen gösterilmektedir. 

Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup, 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte, Kanun’un Yürürlük başlıklı 32.maddesine göre, bu Kanunun; 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 maddeleri 7 Ekim 2016 tarihi itibari ile yürürlük kazanmıştır.

Kanun; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. İşbu metin ile Hobim tarafından ziyaretçiler bilgilendirilmekte ve aydınlatılmakla birlikte ziyaretçilerin bilgi ve incelemesine sunulmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir.

Hobim, ziyaretçiler tarafından bu sitedeki formlar aracılığıyla sunulan isminiz, elektronik posta adresiniz, iş ve ev adresiniz, telefon numaranız ve sair kişisel verilerinizi üçüncü kişilere satmayacağını, kiralamayacağını veya hiçbir şekilde kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Veri Sorumlusu ve Temsilci

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Hobim tarafından bu metinde açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Hobim, veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin, işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak açık rızanız ile veya kanunun 5. ve 6. maddesinde belirtilen şartların bir veya daha fazlasının varlığının bulunması halinde aşağıdaki ilkeler gözetilerek işlenmektedir. 

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma. 

• Doğru ve gerektiğinde güncel olma. 

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme. 

• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma. 

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme. 

Kişisel veriler, Hobim’in ticari faaliyetlerini sürdürmesi, yasal düzenleme, hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, müşteriler ve tedarikçilerle olan ilişkileri yönetebilmek, kurumsal iletişim faaliyetlerini yürütebilmek, hukuk işlerinin icrası/takibini yapabilmek, müşteri talep ve şikayet yönetimini sağlayabilmek, mevzuattan kaynaklı yetkili kuruşlara bilgi verebilmek, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibini sağlamak, şirketin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, personel temini, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması, şirket güvenliğinin sağlanması, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi amaçları ile işlenmektedir. 

Ayrıca Kara para aklamayı önleme ve terör karşıtı yasalar da dahil olmak üzere, yürürlükteki yasalara ve düzenleyici yükümlülüklere (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) uymak; hukuki sürece uymak ve resmi makamlardan ve devlet makamlarından (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) gelen talepleri yanıtlamak;yasal hakları belirlemek ve bunları savunmak; faaliyetlerimizi veya iş ortaklarımızın faaliyetlerini, haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya malımızı ve/veya sizin veya başkalarının bu sayılan varlıklarını korumak ve kullanılabilir çareleri uygulamak veya zararımızı sınırlandırmak; memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere, pazar araştırması ve analizi yürütmek ve sosyal medya paylaşım fonksiyonunu kolaylaştırmak amaçları ile de kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Hobim tarafından aşağıdaki hallerde ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir:

·       Kanunlarda açıkça öngörülmesi

·       Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması

·       Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

·       Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması

·       İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

·       Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

·       İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Hobim kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddesine uygun yukarıda belirtilen ilke ve amaçlar doğrultusunda,  iş süreçlerinin yürütülebilmesi/yönetilebilmesi amacıyla işbirliği içinde olduğumuz kurumlara, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan (Yurtdışı’nda bulunan Hosting, Insider, Google, Analytics ve benzeri bilişim altyapısı firmalarından alınan/alınacak olan hizmet/ler) ve hizmet verilen firmalara, alt yüklenicilere, yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlara, idari ve resmi makamlara aktarabilecektir.

Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz Hobim tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi sürdürmek amacı ile muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, iş başvuru formları, web sitesi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere benzeri yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilecektir. 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

Kişisel veri sahipleri Hobim’e 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesinde göre yazılı veya Kişisel Veriler Koruma kurulunun belirleyeceği diğer yöntemlerle, aşağıdaki konularda bilgi edinmek için başvuru hakkına sahiptir. 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirmesini isteme ve bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için şirketimize yapılacak başvurularda;

  1. Kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren KVK-Talep formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Koza Plaza, A Blok, Kat: 27,34235, Tekstilkent/Esenler/İstanbul adresimize bizzat elden teslim edebilirsiniz,
  2. İlgili formu Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine gönderilmek suretiyle iletilebilirsiniz,
  3. Noter kanalıyla başvurularınızı iletebilirsiniz. 


KVK Talep Formuna Ulaşmak için tıklayınız